Política de privacitat

En compliment de la normativa de Protecció de Dades i de conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) i amb la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), a continuació li proporcionem la informació per tal de que conegui tots els elements referents al tractament de les seves dades.

1. Finalitat

Les dades de caràcter personal facilitades seran utilitzades únicament per les següents finalitats:

  • Disposar d´un canal de comunicació amb totes aquelles persones que puguin estar interessades en l´assumpte al que es refereix la página web o de similar temática o per qualsevol altra comunicació del titular de la Web cap a les persones que hagin facilitat les dades.

2. Legitimació

En el nostre cas, la legitimació segons el RGPD es basa en el consentiment, en el cas de que aquest s’hagi atorgat expressament. A la vegada, també pot ser que s’aprovi normativa que de forma imperativa ens obligui a tractar i conservar dades personals.

3. Destinataris

El titular podrà comunicar les seves dades a:

  • Empreses del mateix grup empresarial

La comunicació de les dades es realitza complint amb les mesures de seguretat establertes per la normativa de protecció de dades.

4. Drets

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, transparència a la informació, limitació i portabilitat de les teves dades. Si has atorgat el teu consentiment per tal de que les teves dades de caràcter personal siguin tractades amb finalitats comercials i/o promocionals, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment i a oposar-te al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat.

Dret d’accés: L’interessat tindrà dret a obtenir del titular confirmació de si s’estan tractant o no dades que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals tractades.

Dret de rectificació: L’interessat tindrà dret a rectificar les dades personals que el concerneixen.

Dret de supressió: L’interessat tindrà dret a obtenir del titular, la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les que van ser recollides i altres motius detallats en l’Article 17 del RGPD.

Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies, detallades en l’Article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable de tractament en els supòsits detallats en l’Article 20 del RGPD.

Dret d’oposició: En determinades circumstàncies, detallades en l’Article 21 del RGPD i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a tractament de les seves dades.

Per a exercir aquests drets es pot dirigir al titular per mitjà de qualsevol d’aquests canals:

  • Correu postal a la direcció Av. Diagonal nº 612, Entresòl – CP 08021 Barcelona
  • Correu electrònic a l’adreça dpo@factorenergia.com

La comunicació en la qual exerceixis els teus drets davant del titular haurà de contenir com a mínim la següent informació: i) el nom; ii) fotocopia del teu DNI, passaport o qualsevol document vàlid que t’identifiqui; iii) petició en que es concreta la sol·licitud; iv) documents acreditatius de la petició que formula; i v) direcció a efectes de notificacions, data i signatura. Paral·lelament, t’informem que tens dret a dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de control de protecció de dades: https://www.aepd.es.

5. Informació addicional

El titular es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals que ens has facilitat, així com a mantenir la confidencialitat de les mateixes. El titular té implantades, en relació als documents i tractament de les dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, segons l’estat actual de la tècnica. Així mateix, en les relacions amb tercers, ofereix totes les garanties necessàries per el seu compliment amb relació a l’Article 28 del RGPD.

Les teves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, mentre segueixin sent necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides i mentre no retiris el teu consentiment vàlidament atorgat o exerceixis algun dels seus drets.

6. Responsable

El responsable del tractament de les dades és Factor Energia, S.A. les dades de la qual es troben a l´Avís Legal en aquest mateix lloc Web. Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo@factorenergia.com