Avís legal

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, a les presents Condicions Generals i, si s’escau, a les condicions d’ús particulars a què es puguin subjectar determinats serveis, així com mantenir el respecte degut als altres usuaris. L’Usuari renuncia a utilitzar qualsevol dels materials i informacions que conté aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites o diferents de les establertes en les presents Condicions Generals, o en les condicions pròpies dels serveis que, si s’escau s’habilitin, resultin contraris als drets i interessos de el titular i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o actuar de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de «virus informàtics»), que danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de el titular o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Els Usuaris que accedeixen al Lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguts en el Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. L’usuari del Lloc web s’abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

El titular no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en el Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, el titular no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix. El titular declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts d’aquest Lloc Web. Per això, el titular no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari o de tercers. El titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització il·lícita dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació proporcionada pels usuaris i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc web.

Aquest lloc web és titularitat de Factorenergia, amb domicili social a Avinguda Diagonal, 612, entl., 08021 Barcelona, amb CIF: A-61.893.871 Aquest Lloc web es regeix per la Llei espanyola.